Talk to Us

Welcome to Talk to Us (EEI Corporation’s Open Communication System), a confidential and anonymous reporting system of EEI Corporation. A variety of reporting channels allows any person (client, employee, supplier, etc.) to report suspected Code of Conduct violations and malpractices. Please choose from the available options in the succeeding page the manner by which you want to convey your report.

Talk to Us reports shall be received by the appropriate authority of EEI Corporation, who recognizes the Reporter's right to privacy and who shall not knowingly disclose the Reporter's contact details to anyone unless specifically authorized by the Reporter.

By providing his/her contact details, the Reporter authorizes the recipient to inquire or raise follow-up questions on behalf of EEI Corporation.

The appropriate authority receiving the report in behalf of EEI Corporation reserves the right to choose on how it will act, or not act, based on the information provided by the Reporter.Maligayang pagsadya sa “Talk to Us” (bukas na sistemang komunikasyon ng EEI Corporation), isang kompidensyal na pag-uulat ng EEI Corporation. May iba’t ibang paraan upang ang sino mang tao (kliyente, empleyado, supplier, at iba pa) ay makapagsumbong hinggil sa hinihinalang mga paglabag sa alituntunin sa asal o pag-uugali o maling gawain. Makikita sa susunod na pahina ang iba’t ibang paraan ng pagsusumbong na maaari mong piliin.

Ang mga sumbong ay matatanggap ng mga angkop na indibidwal ng EEI Corporation, na kinikilala ang pribadong karapatan ng nagsusumbong at hindi ibabahagi o ipaaalam sa sino mang tao ang kanyang mga detalye o impormasyon maliban na lamang kung ito ay pinahintulutan ng nagsusumbong.

Sa pagbibigay ng kanyang numero ng telepono o e-mail address kung saan maaari siyang makontak o matawagan, pinahihintulutan ng nagsusumbong ang nakatanggap ng mga impormasyong ito na makapagsagawa ng karagdagang pagtatanong sa ngalan ng EEI Corporation.

Ang angkop na mga indibidwal na makatatanggap ng sumbong sa ngalan ng EEI Corporation ay may karapatang magsagawa ng aksyon o hindi, base sa impormasyong ibinigay ng nagsumbong.Reporting Channels

1) Website: https://eei-corporation.results-ap.highbond.com/survey_responses/Axk8YRex5F8Uqcc5dNCK/edit

2) E-mail: mayalamako@eei.com.ph

3) Mobile: 09178743545

4) Postal Mail: Anti-Fraud Group/Corporate Internal Audit, 3rd Flr. EEI Corp., #12 Manggahan St. Bagumbayan, Quezon City